ᐃᓘᓐᓇᒍᖓᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᓱᒐᔭᖅᑲ ᑐᓂᓯᓐᓂᕈᒪ ᐸᐃᑉᐹᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᒥᑦ?

ᖃᓄᖅ ᑭᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᑐᓂᓯᒐᔭᕋᒪ?

ᓱᓕᕋᔭᖅᑲᓕ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑎᓪᓗᖓ ᑭᔾᔪᓯᕐᓂᑦ?

ᐱᕕᒃᓴᐃᑦ
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᐃᑦ
ᑐᑭᒧᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ


ᐊᕐᕋᒍᓕᒪᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᓈᓚᑦᑎᑦᑎᓂᖏᓪᓗ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖅ

ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓂᖅ

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖄᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᖀᖅᑎᖏᓪᓗ

ᓇᓂᓯᕝᕕᒃᓴᐃᑦ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᐃᑦ

ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ