ᐃᓘᓐᓇᒍᖓᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᓱᒐᔭᖅᑲ ᑐᓂᓯᓐᓂᕈᒪ ᐸᐃᑉᐹᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᒥᑦ?

ᖃᓄᖅ ᑭᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᑐᓂᓯᒐᔭᕋᒪ?

ᓱᓕᕋᔭᖅᑲᓕ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑎᓪᓗᖓ ᑭᔾᔪᓯᕐᓂᑦ?

ᐱᕕᒃᓴᐃᑦ
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᐃᑦ
ᑐᑭᒧᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ


ᐊᕐᕋᒍᓕᒪᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᓈᓚᑦᑎᑦᑎᓂᖏᓪᓗ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖅ

ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓂᖅ

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖄᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᖀᖅᑎᖏᓪᓗ

ᓱᒐᔭᖅᑯᖓᓪᓕ ᑐᓂᓯᔪᖃᕐᓂᖅᑲᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᒥᑦ ᐸᓯᑦᑎᔪᒥᑦ ᐱᑦᑎᐊᓐᖏᑦᑐᒥᓂᐅᓂᕐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᕝᕕᓴᑦᑐᒥᓂᐅᓂᕐᓂᑦ?

ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑐᔪᐃᕕᐅᒍᕕᑦ ᖃᐃᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᒥᑦ ᐸᓯᔭᐅᓯᒪᓂᕐᓄᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓪᓗ ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓯ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᑎᑦᑎᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕝᕕᓴᓐᓂᒧᓪᓗᓐᓃᑦ ᑭᔾᔪᓯᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᔫᑎᒋᓕᕐᓗᒍ ᐅᓪᓗᐃᑦ 60 ᓈᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓕᕆᔨᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑎᐊᖅᑐᓂ ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ 1-866-413-6478 ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᖁᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑕᐅᓯᒪᓂᕐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑲᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᒥᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓐᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ: www.nulas.ca

ᐃᑉᐱᒋᓐᖏᑕᐃᓐᓇᕆᔭᕆᐊᖃᓐᖏᑕᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔭᕇᕆᐊᓕᑦᑎᑦ ᑕᑕᑎᕐᓗᒋᑦ ᑭᔾᔪᓰᑦ. ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᑕᐅᖔᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑲᒪᒋᓐᖏᒃᑯᕕᒋᑦ. ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑎᑦ ᑐᔅᓯᕋᖅᓯᒪᔪᒧᑦ (ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᑎᑦᑎᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕝᕕᓴᓐᓂᒧᓪᓘᓐᓃᑦ). ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᔭᐅᖅᑐᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᖅᑐᐃᕕᒻᒥ.

ᖃᓄᖅ ᑭᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᑐᓂᓯᒐᔭᕋᒪ?

ᑐᓂᔭᐅᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓃᓐᖔᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᒥᑦ ᐸᓯᔭᐅᓐᓂᕈᕕᑦ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᑎᑦᑎᖏᑦᑐᒥᓂᐅᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᕝᕕᓴᓐᓂᕈᕕᑦ ᐱᔭᕆᖅᓯᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᑭᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᑐᓂᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. ᑭᔾᔪᓰᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ (ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᑭᐅᓯᒪᔪᒧᑦ) ᐸᓯᔭᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓯᖁᒥᑦᑎᔪᒥᓂᐅᒋᐊᖓ ᐱᖁᔭᕐᓂᑦ.

ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ. ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑰᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓂᑦ ᑐᔫᑎᐅᓗᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐊᓪᓚᕕᖓᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᓐᓄᑦ.

ᑭᔾᔪᓯᖅ ᐊᐱᕆᒐᔭᖅᑐᖅ ᐃᕝᕕᑦ ᐅᓂᒃᑳᖓᓐᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᓂᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑎᑦ ᑐᔅᓯᐅᑎᒧᑦ ᐸᓯᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᓂᑦ ᑭᔾᔪᓯᕐᓄᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᒋᐊᓖᑦ ᑭᔾᔪᓯᓄᑦ. ᐊᔪᕐᓇᓐᖏᒐᐃᑉᐸᑦ, ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓐᓂ.

ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᑐᔅᓯᕌᖑᑉᐸᑕ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓐᓄᑦ